Riihimäen Seudun Kennelkerho ry:n rekisteriseloste


Laatimispäivä: 26.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Riihimäen Seudun Kennelkerho ry
Kennelmajantie, 12210 HAUSJÄRVI
Y-tunnus: 0403370-7
http://riihimaenseudunkennelkerho.sporttisaitti.com/

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Rekisteristä vastaa yhdistyksen jäsensihteeri, yhteystiedot yhdistyksen kotisivulla.

3. Rekisterin nimi
Riihimäen Seudun Kennelkerho ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Rekisterin pitämisen perusteena on rekisteröidyn oikeutettu etu eli yhdistyksen jäsenyys. Rekisterin tarkoitus on

yhdistyslain määräämä velvoite pitää jäsenluetteloa

jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten

Yhteistyökumppaneiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on Riihimäen Seudun Kennelkerho ry:n ja yhdistyksen yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Rekisterin tietosisältönä ovat yhdistyslain edellyttämät tiedot jäseniksi hyväksytyistä henkilöistä ja yhteistyökumppaneista

yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi ja kotipaikka

yhteydenpitoon tarvittavat tiedot kuten jäsenen tai yhteistyökumppanin nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten liittymispäivämäärä sekä jäsenyysmuoto

tiedot maksetuista jäsenmaksuista

muut jäsenen itsensä antamat tiedot (mm. syntymäaika, tieto tehdyistä talkootunneista, kiinnostus lajeista ja harjoittelupaikoista, suoritetut koetoimitsija- ja koulutusohjaajakurssit)

rekisteröidyn antama lupa yhteystietojen luovuttamiseen rajoitettuihin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden/yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa viipymättä yhdistyksen jäsensihteerille.

6. Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta ja jäsenviestintää. Palveluntarjoajalla on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETAalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti. Rekisteröidyn luvalla yhteystietoja voidaan luovuttaa rajoitettuihin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin.

7. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin tietoihin on pääsy vain yhdistyksen hallituksen määrittelemillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa sekä rekisteripalvelun toimittajalla.
Yhdistyksen jäsenen ja yhteistyökumppanin henkilötietoja säilytetään jäsenyyden/yhteistyösuhteen
lopettamiseen saakka. Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 § mainittuja arkaluonteisia tietoja.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Tietoja koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa, tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.