Riihimäen Seudun Kennelkerho ry:n säännöt


1 §

Yhdistyksen nimi on Riihimäen Seudun Kennelkerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Riihimäki ja sen kieli on suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa, sekä parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää palveluskoirakokeita, koiranäyttelyitä, tottelevaisuuskokeita, agilitykilpailuja ja muuta koe- ja kilpailutoimintaa
 • järjestää ja ohjaa koirien agility-, tottelevaisuus- ja maastokoulutusta sekä muuta tarpeelliseksi katsomaansa vastaavaa toimintaa
 • harjoittaa nuorisotoimintaa
 • jakaa tietoa ja neuvoja koiraharrastustoimintaa ja muita koiranpitoa koskevissa kysymyksissä
 • pitää yhteyttä jäsenistöönsä kirjeitse tai yhteisten tilaisuuksien avulla
 • toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja järjestämällä erilaisia tapahtumia ja pitämällä kanttiinia (ruoan, virvokkeiden ja luvanvaraisesti alkoholin myyntiä) tapahtumien yhteydessä
 • voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja  testamentteja
 • on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • yhdistys tekee yhteistyötä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n, Palveluskoiraliitto ry:n ja Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n sekä muiden koti- ja ulkomaisten koirayhdistysten kanssa.

3 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat kirjallisen hakemuksen perusteella liittyä henkilöt, jotka hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, ainais-, tai kunniajäseniä. Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.  Ainaisjäsen suorittaa yhden kerran ainaisjäsenmaksun, joka on vuosijäsenen jäsenmaksu kymmenkertaisena. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö ruokakunnasta, josta joku on yhdistyksen vuosi-, ainais- tai kunniajäsen. Perhejäsenet eivät erikseen saa yhdistyksen tiedotuspostia. Kunniajäseneksi voi hallitus ehdottaa henkilöä, joka on erityisen ansioituneesti edistänyt yhdistyksen toimintaa tai yleistä koira-asiaa tai jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kiitollisuutta tai kunnioitusta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ja sitä tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

4 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä.

 5 §

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos hänen toimintatapansa ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa tai jos hän toimii näiden sääntöjen vastaisesti. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa hallituksen erottamispäätöksestä lähettämällä hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen valitus. Valitus on tehtävä 14 vrk:n kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Hallituksen on valituksen saatuaan 14 vrk:n kuluessa kutsuttava yhdistyksen kokous päättämään asiasta. Hallituksen päätös jää voimaan, mikäli vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa.

6 §

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

7 §

Jäsenmaksujen suuruuden kutakin toimintavuotta varten määrää vuosikokous. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava huhtikuun 1. päivään mennessä.

8 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa, sen asioita ja taloutta sekä omaisuutta hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan, heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimittää rahastonhoitajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa nimetä keskuudestaan henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-, helmikuussa. Muita kokouksia pidetään tarvittaessa kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus.

11 §

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien on esitettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden  pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.
 6. Tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen.
 7. Jäsenmaksujen suuruudesta ja toimihenkilöiden mahdollisista korvauksista päättäminen.
 8. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen ja vahvistaminen.
 9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, joka toinen vuosi.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 11. Kahden tilintarkastajan ja heidän kahden varamiehensä valitseminen.
 12. Tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen.
 13. Muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten esittämät asiat.
 14. Kokouksen päättäminen.

13 §

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan henkilövaaleissa ratkaisee arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.  Päätettäessä kunniajäseneksi valitsemisesta, käsiteltäessä erotetun jäsenen valitusta tai käsiteltäessä näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista, päätös astuu voimaan, jos vähintään 3/4 kokouksen osallistujista sitä kannattaa.

14 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa siten, että kokousten välillä on aikaa vähintään kaksi kuukautta ja, että molemmissa kokouksissa päätös saa 3/4 enemmistön annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa osoitetaan jäljelle jäävät varat  kennelharrastusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle, purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

15 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

28.8.2018 Voimassaolevat säännöt

Yhdistyslaki